Հայերեն | На русском | In English

Մենյու
Խորագրեր
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՐՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ԱՄԵՆՕՐՅԱ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՐՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ԱՄԵՆՕՐՅԱ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ

Այս հոդվածում կանդրադառնանք հետեւյալ հարցերին.
Զինվորական ծառայության անվտանգության հիմնական հասկացություններն ու սահմանումները:
Զինվորական ծառայության անվտանգության պահանջների կատարումը:
Զինվորական ծառայության անվտանգությունն արտացոլում է զինվորական ծառայության վիճակը, զինծառայողների կյանքի և առողջության պաշտպանվածության աստիճանը վտանգավոր և վնասակար գործոնների ազդեցությունից։

ՀՀ զինված ուժերում զինվորական ծառայության անվտանգության իրավական կառուցվածքը կարելի է դիտարկել նորմատիվ-իրավական դրույթներով.
* ՀՀ ազգային անվտանգության ռազմավարությունը,
* ՀՀ ԶՈՒ ներքին ծառայության կանոնագիրքը /ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից 1996 թվականի դեկտեմբերի 3-ի ՀՀ օրենքը/,
* ՀՀ պաշտպանության նախարարի 2008թ. դեկտեմբերի 23-ի հրամանը,
* ՀՀ պաշտպանության նախարարի 2009թ. նոյեմբերի 10-ի հրամանը, որով գործողության մեջ է դրվել «ՀՀ ԶԻՆՎԱԾ ՈՒԺԵՐՈՒՄ ԶՈՐՔԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ» ձեռնարկը,
* ՀՀ պաշտպանության նախարարի 2009թ. դեկտեմբերի 26-ի հրամանը,
* ՀՀ պաշտպանության նախարարի 2010թ. հունվարի 16-ի հրամանը, որով գործողության մեջ է դրվել «ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԸ»:

Վերը նշված փաստաթղթերի բովանդակության վերլուծությունը հնարավորություն է ընձեռում առանձնացնելու զինվորական ծառայության անվտանգությանը վերաբերող հետևյալ հասկացություններն ու սահմանումները.
– անվտանգությունը գործունեության այն իրավիճակն է, որի դեպքում որոշակի հավանականությամբ բացառված է վտանգների դրսևորումը կամ առավել մեծ վտանգի բացակայությունն է,
– զինվորական ծառայության անվտանգությունը զինվորական ծառայության այնպիսի վիճակ է, որն ապահովում է զինծառայողների, տեղի բնակչության և շրջակա միջավայրի պաշտպանվածությունը զինված ուժերի գործունեության ընթացքում առաջացող հնարավոր վտանգավոր և վնասակար գործոնների ազդեցությունից։

Ցանկացած ոլորտ իր մեջ ներառում է գործունեության նպատակը, միջոցը, արդյունքը և բուն պրոցեսը, որի ցանկացած տեսակ կարող է վտանգավոր լինել մարդու համար: Վտանգավոր երևույթներ են գործընթացները, օբյեկտները, առարկաների հատկությունները, որոնք կարող են որոշակի պայմաններում վնաս պատճառել մարդու առողջությանը:

Վտանգների անվանացուցակը կոնկրետ զորամասում, զորատեսակում և զինված ուժերում ընդհանուր առմամբ հանդիպող բոլոր տեսակի վտանգների անվանումների ցանկն է: Ներկայումս ընդունված է առանձնացնել վտանգների մի քանի մակարդակ`
ընդհանուր (ընդհանուր առմամբ զինված ուժերին բնորոշ),
տիպիկ (զորատեսակին բնորոշ),
տեղային (կոնկրետ զորամասին բնորոշ):

Որպես կանոն առանձին օբյեկտների համար (զորամաս, ստորաբաժանում, հաշվարկ, դասակ, ջոկ և այլն) կազմվում է վտանգների անվանացուցակ: Այն պարունակում (բովանդակում) է հնարավոր բոլոր վտանգների ամբողջական ցանկը և հեշտացնում է դրանց նույնականացման (իդենտիֆիկացման) գործընթացը:

Անվանացուցակը կազմելու ընթացակարգն ունի մեծ մասամբ կանխարգելիչ նպատակ:

Ըստ ծագման տարբերակում են վտանգների 5 խումբ` մարդածին, կենսաբանական, բնական, սոցիալական, տեխնածին:
Ըստ զինծառայողի վրա ներգործելու բնույթի` կենսաբանական, մեխանիկական, հոգեֆիզիոլոգիական, ֆիզիկական, քիմիական:
Ըստ բացասական հետևանքների դրսևորման ժամանակի, վտանգները բաժանվում են խթանայինի (իմպուլսիվ) և կուտակայինի (կումուլյատիվ):
Ըստ առաջացնող հետևանքների բնույթի` հոգնածություն, հիվանդություններ, վնասվածքներ, վթարներ, հրդեհներ, մահացու ելքեր և այլն:
Ըստ հասցվող վնասի` սոցիալական, տեխնիկական, էկոլոգիական, տնտեսական:

Վտանգների դրսևորման ոլորտները` մարտական, տեխնիկական (պարապմունքներ տեխնիկայով, դրա սպասարկումը, նորոգումը և այլն), կենցաղային (զորանոցային), սպորտային, ճանապարհատրանսպորտային և այլն:
Զինվորական ծառայության անվտանգության վիճակը որոշակի ժամանակամիջոցում ստորաբաժանումում, զորամասում, զորամիավորումում զինծառայողների զոհվելու (մահվան), վնասման, հիվանդացության բացարձակ թվաքանակն է:

Զինվորական ծառայության անվտանգության մակարդակը հարաբերական մեծություն է, որը ստացվում է զինվորական ծառայության անվտանգության վիճակի և զինծառայողների որոշակի թվի հարաբերակցությամբ:
Որպես կանոն, առանձնացվում է զինվորական ծառայության անվտանգության մի քանի աստիճան` շատ բարձր, բարձր, միջին, ցածր և ծայրահեղ:
Շատ բարձրը այն վիճակն է, երբ զորամասում չկան զինծառայողների զոհվելու, ինչպես նաև վնասման և աշխատունակության կորստի հետ կապված հիվանդության դեպքեր: Վնասվածքների և առանց աշխատունակության կորստի հիվանդությունների ընդհանուր քանակը չի գերազանցում զորամասի անձնակազմի թվաքանակի 20%-ը:
Բարձրը բնութագրվում է զինծառայողների զոհվելու դեպքերի բացակայությամբ: Ընդ որում` վնասման և հիվանդությունների դեպքերը չեն գերազանցում անձնակազմի թվաքանակի 40%-ը, որից աշխատունակության կորստով դեպքերը` ոչ ավելի, քան 5-7%:
Միջինը բնութագրվում է զինծառայողների զոհվելու դեպքերի բացակայությամբ: Իսկ վնասման և հիվանդությունների դեպքում չի գերազանցում անձնակազմի թվաքանակի 60%-ը, դրանցից աշխատունակության կորստով` ոչ ավելի, քան 30%-ը:
Ծայրահեղը այն վիճակն է, որի դեպքում զինծառայողների շրջանում զոհերը կրում են պարբերական (սիստեմատիկ) բնույթ: Իսկ վնասման և աշխատունակության կորստյան կամ հիվանդությունների դեպքերը գերազանցում են անձնակազմի թվաքանակի 50%-ը:

Իսկ ինչպես բարձրացնել զինվորական անվտանգության մակարդակը:
Այդ նպատակին հասնելու համար անհրաժեշտ է`
– տեխնիկական համակարգերի և օբյեկտների կատարելագործում,
– զինծառայողների տեսական գիտելիքների բարձրացում:

Անհրաժեշտ է հստակ համակարգային վերլուծություն` կոնկրետ տվյալների և պայմանների օգտագործմամբ:
Ինչ վերաբերում է համակարգային վերլուծությանը, ապա այդ ձևակերպման տակ պետք է հասկանալ մեթոդաբանական միջոցների ամբողջությունը, որն օգտագործվում է բարդ խնդիրների, տվյալ դեպքում` անվտանգության վերաբերյալ որոշումների նախապատրաստման ու հիմնավորման համար:

Համակարգային վերլուծության սկզբունքը երևույթները քննարկում է միմյանց հետ փոխադարձ կապի մեջ` որպես ամբողջական հավաքակազմ կամ համալիր: Նպատակը կամ արդյունքը (հետեւանքը), որը տալիս է համակարգը, անվանում (կոչում) են համակարգը ձևավորող տարր: Օրինակ` այնպիսի համակարգային երևույթ, ինչպիսին է հրկիզումը (հրդեհը), հնարավոր է հետևյալ բաղադրամասերի առկայության դեպքում` դյուրավառ նյութ, օքսիդիչ, բռնկման աղբյուր: Բացառելով նշված բաղադրամասերից թեկուզ մեկը` մենք վերացնում ենք համակարգը, այսինքն` այրումը (հետեւանքը):

Համակարգերն ունեն որակներ, որոնք, սակայն կարող են չլինել դրանք ձևավորող տարրերի մեջ: Համակարգերի այդ կարևորագույն հատկությունը, որը կոչվում է «էմերջենտություն», ընկած է, ըստ էության, համակարգային վերլուծության ընդհանրապես և անվտանգության խնդրի հիմքում մասնավորապես:

Զինվորական ծառայության անվտանգության համակարգային վերլուծության նպատակն է բացահայտել անցանկալի իրադարձությունների (վթարների, աղետների, հրդեհների, վնասվածքների և այլն) ի հայտ գալուն նպաստող պատճառները և մշակել դրանց ծագման հավանականությունը նվազեցնող նախազգուշական (կանխարգելիչ) միջոցառումներ:

Առանց պատճառների չկան իրական վտանգներ, որոնց կանխումը հիմնվում է պատճառների իմացության վրա: Հետեւաբար, վտանգների և պատճառների միջև կա պատճառահետևանքային կապ. պատճառները և վտանգները ձևավորում են ստորակարգության (հիերարխիական), շղթայական կառուցվածքներ կամ համակարգեր: Այդպիսի կախվածությունների գրաֆիկական պատկերը ինչ-որ բանով հիշեցնում է ծառ «գրաֆիկա»: Օբյեկտների անվտանգության վերլուծությանը նվիրված արտասահմանյան գրականության մեջ օգտագործվում են այնպիսի տերմիններ, ինչպիսիք են «պատճառների ծառ», «խափանումների ծառ», «վտանգների ծառ», «իրադարձությունների ծառ» անվանումները: Հիշյալ «ծառերը», որպես կանոն, ունեն իրենց պատճառների ճյուղերը, ինչը ամբողջովին արտացոլում է պատճառահետևանքային կապերի դիալեկտիկ բնույթը (տես ուրվագիծը):
«Ծառի» ճյուղավորման բազմափուլ գործընթացը պահանջում է սահմանափակումներ` վերջինիս սահմանները որոշելու համար: Այդ սահմանափակումները ամբողջովին պայմանավորված են ուսումնասիրման նպատակներով եւ բխում են նոր ճյուղեր ստանալու տրամաբանական նպատակահարմարությունից: Ուստի եւ անհրաժեշտ է տեղեկատվության և տվյալների բազայի մանրակրկիտ, փաստարկված մշակում ու իրացում, ընդհանուր առմամբ` զինված ուժերի և առանձին վերցրած` յուրաքանչյուր զորամասի համար:
Շարունակելի

Ա.ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
գնդապետ