Language:

  • Հայերեն
  • Русский
  • English

ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ԵՐԳԸՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ԵՐԳԸԱչքերիս մեջ գարնան օրեր,

Ճամփես՝ բախտիս սարերն ի վեր,

Ելնում եմ ես քարերն ի վեր,

Ելնում եմ ես սարերն ի վեր,

Քարեր, սարեր, դարերն ի վեր:

 

Բախտս աստղերն են վեր պահել,

Ջահել եմ ես ու ձիս ջահել,

Չեմ նկատում քարեր ճամփիս,

Չեմ նկատում սարեր ճամփիս,

Քարեր, սարեր, դարեր ճամփիս:

 

Շանթն է բեկվում ճակտիս վրա,

Մահ՝ չգիտեմ՝ կա՞, թե՞ չկա,

Ելնում եմ ես ահերն ի վեր,

Ելնում եմ ես մահերն ի վեր,

Ահեր, մահեր, գահերն ի վեր:

 

Աչքերիս մեջ գարնան օրեր,

Ճամփես դեպի աստղերն անմեռ՝

Ինձ ելնելու քարեր կան դեռ,

Ինձ ելնելու սարեր կան դեռ,

Քարեր, սարեր, դարեր կան դեռ…

 

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ  ՇԻՐԱԶ

Լուս՝ ՀԱԿՈԲ ՊՈՂՈՍՅԱՆԻ

Խորագիր՝ #30 (1350) 29.07.2020 - 04.08.2020, Հոգևոր-մշակութային


30/07/2020