Հայերեն | На русском | In English

Մենյու
Խորագրեր
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑՓետրվարի 21-ից 24-ը ՀԶ և ՀՎ պետի գլխավորած աշխա­տան­քային խումբը այցելել է վարչության ենթակա զորամասերից մեկը: Այցի ընթացքում ուսում­նա­­սիր­վել են­ զորամասի մար­տա­կան կիրառ­ման պլանները, ստորաբա­ժա­նում­­նե­րի պատ­րաս­տու­­թյան մակարդակը, ճշգրտվել  պաշտ­պա­նա­կան գոտիներում գործող ստո­­­րաբաժա­նում­նե­րի խնդիր­ների և փոխ­գործակցության կազմակերպ­ման հարցերը, հրամանատարներին ցուցաբերվել է մեթոդական և գործնական օգնություն, ինչպես նաև պարզա­բանվել են առա­ջա­դրված խնդիր­ների կատարման կազմա­կերպ­ման և իրա­կանացման գոր­ծում առ­կա խնդրա­հա­րույց հարցերը: